Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

STEMO Marketing Kft.
weboldal: www.stemo-marketing.eu
e-mail cím: info@stemo-marketing.eu
telefonszám: +36 30 659 1841
székhely és postacím: 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 61. III. 3.

2. Bevezetés

Jelen tájékoztató a STEMO Marketing Kft. által nyújtott internet útján elérhető, letölthető szolgáltatások, valamint közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresések (továbbiakban együttesen: Szolgáltatások) során felmerülő személyes adatkezelésre vonatkozik. Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, illetve szolgáltatás vonatkozásában, amelyre a STEMO Marketing Kft. jelen tájékoztató alkalmazását írja elő.

Az Adatkezelési Tájékoztató a STEMO Marketing Kft. által követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, a STEMO Marketing Kft. által kezelt személyes adatok típuskörét, az adatkezelés célját, valamint az érintettek jogai gyakorlásának lehetőségeit rögzíti.
Az egyes Szolgáltatások igénybevétele során az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezeléshez minden egyes esetben egyedi hozzájárulást kérünk. Amennyiben az adott adatkezelési hozzájárulást Ön nem adja meg, az szolgáltatás igénybevétele, illetve a szolgáltatás részeként biztosított tartalom elérése megtagadható.

Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései szerint kell értelmezni.

3. Az adatkezelés alapelvei

3.1 A STEMO Marketing Kft. elkötelezett a Szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók személyes adatainak védelme iránt, ezért a STEMO Marketing Kft. a kezelésében lévő személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal, az adatvédelmemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással, elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli, a Felhasználók magánszférájának védelme és tiszteletben tartása mellett.

3.2 A STEMO Marketing Kft. csak olyan személyes adatokat kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenek, a cél elérésére alkalmasak, ezért weboldalunk által nyújtott szolgáltatásaink keretében jelen tájékoztató 4. pontjában részletezett személyes adatokat kezeljük.

3.3 A STEMO Marketing Kft. minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. Ennek érdekében a STEMO Marketing Kft. a személyes adatokat az iparági gyakorlatoknak megfelelően tárolja szerverein és tárhelyein, az illetéktelenek hozzáférésének megakadályozása érdekében többszörös autentikációs eljárásokat alkalmaz.

3.4 Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási azonosítóját illetve hiányának indokát jelen tájékoztatóban illetve weboldalunkon feltüntetjük.
NAIH azonosító: NAIH-108861/2016.

4. Az adatkezelések célja, kezelt adatok köre, adatkezelés jogalapja és időtartama

4.1 „KKV marketing hétről-hétre” hírlevél szolgáltatás

4.1.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja (személyes adat / az adatkezelés célja)

 • Név / Becenév
  A kiküldött hírlevelek személyessé tételéhez szükséges.
 • E-mail cím
  Az a cím, amelyre hírlevelünket megküldjük, illetve amelyen keresztül tartjuk a kapcsolatot Önnel.

4.1.2 Az adatkezelés jogalapja
A Szolgáltatásunkra regisztrált természetes személyek személyes adatainak kezelése az érintett természetes személy önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelést az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja teszi számunkra lehetővé.

4.1.3 Az adatkezelés időtartama
A Szolgáltatásunkra regisztrált természetes személyek személyes adatait a hírlevél feliratkozás megszüntetését követő év december 31-ig kezeljük. A hozzájárulás az info@stemo-marketing.eu e-mail címre küldött levelében, illetve a postacímünkre küldött levélben bármikor visszavonható. Ebben az esetben adatait 30 napon belül töröljük.

4.2 Weboldalunk böngészéséhez kapcsolódó adatkezelés

4.2.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
Honlapunk megfelelő működéséhez sütiknek – vagy az angol eredeti alapján cookie-knak – nevezett adatfájlokat kell elhelyeznünk számítógépén, ahogy azt más nagy webhelyek és internetszolgáltatók is teszik.

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek.

További információk: http://berelj-marketingest.hu/sutik-cookie-k/

4.2.2 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

4.2.3 Az adatkezelés időtartama
A honlap megtekintésétől számított 1 év.

5. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre, adatbiztonsági intézkedések

5.1 Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
Az Ön által megadott személyes adatokhoz a STEMO Marketing Kft. azon alkalmazottjai férhetnek hozzá, akik feladat ellátásához az szükséges. Az általunk kezelt személyes adatokat nem adjuk át harmadik személynek, kivéve, ha azt valamilyen jogszabály kifejezetten elő nem írja azt cégünk részére.

5.2 Adatbiztonsági intézkedések
A STEMO Marketing Kft. az Ön által megadott adatokat alvállalkozói szerverein, illetve azok tárhelyén tárolja. Cégünk megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a tárhelyein tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést Cégünk naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá.

6. Az érintett természetes személyek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

6.1 A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet, hogy tájékoztassuk:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeljük,
 • a STEMO Marketing Kft. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A STEMO Marketing Kft. az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

6.2 A helyesbítéshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a STEMO Marketing Kft. módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét).

A STEMO Marketing Kft. a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6.3 A törléshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Cégünktől a személyes adatainak a törlését.
A törlési kérelmet STEMO Marketing Kft. abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi.

Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a STEMO Marketing Kft. az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6.4 A zároláshoz való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a STEMO Marketing Kft. zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

6.5 A tiltakozáshoz való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen,

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a STEMO Marketing Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha a STEMO Marketing Kft. a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az adatkezelést törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

6.6 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek
Az adatkezeléssel kapcsolatos észrevétel, kérelem, panasz benyújtására az 1. pontban meghatározott e-mail címen, illetve postacímen biztosítunk lehetőséget. A STEMO Marketing Kft. adatkezelésével kapcsolatban az érintett természetes személyek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) hatósági eljárást kezdeményezhetnek (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu), illetve bírósághoz fordulhatnak. Amennyiben az érintett személy bírósághoz fordul, dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A honlap további böngészéséhez a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás